A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.
 

 

Adatkezelési tájékoztató

A) Általános rész

 

I. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Böllér-Ker Kft.

Székhelye: 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40.

Adószám: 14557237-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-510988

Levelezési cím: 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40.

E-mail cím: webaruhaz@boller.hu

Telefonszám: 89/512-596

Böllér-Ker Kft. (a továbbiakban: eladó, adatkezelő), mint adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 

- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a boller.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

II. Az érintettek jogai

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.

A tájékoztatás körét az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-14. cikke, 15-22. cikke és 34. cikke határozza meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a jelen bekezdésben meghatározott cikkekben foglaltakat.

2. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

(i) adatkezelés célja;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

(iv) személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

(v) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

4. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5. Törléshez /”elfeledtetéshez”/ való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i) az érintett a hozzájárulását visszavonta;

(ii) az érintett kérte személyes adatainak törlését;

(iii) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése végett törölni kell.

A személyes adatokat nem lehet törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

(i) a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

(ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;     

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  

(iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;               (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7. Az adattovábbításhoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adattovábbításhoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8. Tiltakozáshoz való jog

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból megadott adatkezelés esetére a tiltakozáshoz való jog nem vonatkozik, mivel a tiltakozáshoz való jog közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetére, illetve arra az esetre vonatkozik, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

9. Eljárás panasz esetén

Az adatkezelés jogszerűségének vitatása esetén az érintett az alábbi eljárásokat kezdeményezheti:

(i) Panaszt nyújthat be az adatkezelőnél.             

(ii) Bírósághoz fordulhat, a perben – az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is eljárhat és kérheti a jogellenes adatkezelés megállapítását, valamint sérelemdíjat és kártérítést követelhet. Jogellenes adatkezeléssel összefüggésben sérelemdíjat és kártérítést csak bíróság jogosult megállapítani.

(iii) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., , postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: +36-30-683-5969 a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság nem jogosult sérelemdíjról vagy kártérítésről határozni.

10. A 3 – 8. pontokban meghatározott jogok gyakorlásának közös szabályai

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

(i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

(ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

III. Gyermekekre vonatkozó speciális rendelkezések

A www.boller.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások elsősorban nem gyermekeknek nyújtott szolgáltatások, azonban nem zárható ki, hogy gyermek érdeklődik a forgalmazott termékek iránt és feliratkozik hírlevelünkre.

Mivel az adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy a hírlevélre feliratkozók vagy a rendelést leadók életkorát vizsgálni tudja, ezért úgy tekinti, hogy ha 16 év alatti gyermek iratkozik fel hírlevélre vagy 16 év alatti gyermek tölti ki a megrendelés leadásához szükséges űrlapot, akkor ezt a szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájárulásával teszi meg, azaz a hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló adja meg. Ha az adatkezelő számára kérdéses, hogy a hírlevélre feliratkozó, illetve a megrendelést leadó betöltötte-e a 16. életévét, abban az esetben erre vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. Az adatközlő felelőssége, hogy valós tartalmú nyilatkozatot tesz.

 

IV. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése során – többek között, de nem kizárólag – az alábbiak teljesülését veszik figyelembe:

(i) rendelkezésre állás: az adatok az arra feljogosítottak számára áll rendelkezésre;

(ii) adatkezelés sértetlensége: az adatok sértetlensége biztosított;

(iii) adatintegritás: az adatok változatlansága igazolható;

(iv) adat bizalmassága, titkossága: jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított, csak az fér az adatokhoz, aki erre jogosult.

Az adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan intézkedéseket alkalmaznak, amelyek biztosítják az adatok védelmét, és így az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít.

Az adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedéssel védi többek között, de nem kizárólag a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan adattovábbítástól, a jogosulatlan törléstől, a megsemmisüléstől, a sérüléstől és a hozzáférhetetlenné válástól.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók informatika rendszerei és informatikai hálózatai védettek a számítógépes vírusoktól, a számítógépes betörések ellen.

V. „Süti” (Cookie) kezelése

A sütik (cookie-k) kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépe vagy a böngészője eltárol, amikor egy weboldalt meglátogat, és a weboldalra történő ismételt látogatáskor a rendszer visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik használata a weboldal hatékonyabb működése érdekében történik. A sütik abban segítenek, hogy a sütik alapján a weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, ezáltal adatokat lehet gyűjteni a weboldalt látogatók szokásairól, például milyen oldalakat néznek meg a weboldalon, és milyen funkciókat használnak. Az adatok felhasználása a weboldal elemzése, optimalizálása, fejlesztése és reklámstratégia céljára történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása hatékonyabban működjön.

Az adatkezelés célja tehát a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.          

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartamát a jelen fejezetben található összefoglaló táblázat tartalmazza.

A sütit a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben a weboldal szolgáltatásait csak korlátozottan, illetve nem teljeskörűen tudja igény bevenni, illetve az analitikai mérések pontatlanok lehetnek.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

- Google Chrome

- Firefox

- Internet Explorer 11

- Internet Explorer 10

- Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.

A weboldalon használt sütik bemutatása

A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót.

A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkamenet végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Kategória            Név        Cél         Lejárat

Szükséges           __jid      A segítségével kerül be a Disqus kommentelési lehetőség a weboldalba és megjegyzi a felhasználó Disqus belépés hitelesítő adatait.             Munkamenet

Szükséges           PHPSESSID          A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.       Munkamenet

Szükséges           device   Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (dekstop, mobile, tablet).  Munkamenet

Szükséges           JSESSIONID         A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.       Munkamenet

Szükséges           auroraOverlay   Megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a felhasználó. Ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy meg kell-e jeleníteni még egyszer.               1 nap

Szükséges           customer_group              A felhasználó vásárlói csoportját tárolja.              1 nap

Szükséges           customer_logged_in       Eltárolja, hogy a vevő be van-e jelentkezve a fiókjába.               1 nap

Szükséges           currency              A felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges.          30 nap

Szükséges           admin_logged_in             Ez a süti segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett admin felhasználó böngészi-e a webáruházat.      1 nap

Szükséges           wishlist A kívánságlista tartalmát őrzi meg 1 hónapig a felhasználó számára.               1 hónap

Szükséges           token    Az admin user biztonsági azonosítóját tárolja.    1 óra

Szükséges           auroraMarketingCookieAccepted             A süti célja, hogy megőrizze a felhasználó marketing célú cookie-k használatához történő hozzájárulását.          1 év

Szükséges           __zlcmid              Chat eszközök használják (ZopIM)            1 év

Szükséges           auroraNanobarAccepted              A segítségével tudja eldönteni a webáruház, hogy a felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem.      1 év

Szükséges           _pfbsesid            A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.  1 nap

Szükséges           _pfbuid A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.  1 nap

Szükséges           _prefixboxVariant            A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.          1 nap

Statisztikai          _ga        Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.            2 év

Statisztikai          _gat       A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál.      Munkamenet

Statisztikai          _gid       Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.            Munkamenet

Statisztikai          __utmz Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e.          6 hónap

Statisztikai          __utma A süti tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját.     2 év

Statisztikai          __utmb, __utmc              Ezen cookie-k segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak az emberek a webáruházból: mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget.            Munkamenet

Marketing           __utmv Ha egyedi jelentéseket használ a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a webáruházban, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót.            2 év

Statisztikai          disqus_unique    Célja a webhely látogatóinak látogatásával kapcsolatos statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma.              1 év

Statisztikai          PREF      Egy egyedi azonosítót tárol, amelynek segítségével a Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg.             8 hónap

Statisztikai          YSC        Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza.     Munkamenet

Marketing           fr            A Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket.    3 hónap

Marketing           impression.php/#             Ezt a sütit a Facebook használja, mégpedig arra, hogy regisztrálja a megjelenéseket a Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó oldalakon.               Munkamenet

Marketing           NID        Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják. 6 hónap

Marketing           VISITOR_INFO1_LIVE      Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó oldalakon.            179 nap

Marketing           tr            A felhasználó azonosítására és a felhasználó tevékenységének követésére szolgál, hogy a Facebook személyre szabott üzeneteket tudjon megjeleníteni a számára.             Munkamenet

Marketing           CDSDevice          Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdekében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik.        14799 nap

Marketing           CDSDeviceInformation_SR           Amikor bejelentkezik a felhasználó az intelligens termékajánlást használó ShopRenteres webáruházba, akkor bekerül a sütibe a felhasználó SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja.          14799 nap

Marketing           CDSMunkamenet             Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.             14799 nap

Marketing           OrcinusGlobalVersion     Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.         14799 nap

Marketing           OrcinusGlobalVersionSet              Az előző pontban írt verzió kiosztás követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója.    14799 nap

Marketing           OrcinusTracker  Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdekében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik.        14799 nap

Marketing           OrcinusTrackerMunkamenet       Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.  14799 nap

Marketing           cdv         Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.             1 év

Marketing           s             Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.             Munkamenet

Marketing           xp           Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.             1 év

Marketing           scarab.mayAdd  Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.       Munkamenet

Marketing           scarab.profile    Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.       1 év

Marketing           scarab.visitor     Ezt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.       1 év

Marketing           optiMonkClient A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.     4 év

Marketing           optiMonkSession             A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.  Munkamenet

Marketing           OptiMonkVisitorAttributes           A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó adatait, például hogy milyen országból érkezett.       14799 nap

Marketing           OptiMonkVisitorCart       A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó kosarának információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó számára.      Munkamenet

Marketing           facebookpixel_purchase_*          Ez a süti segít abban, hogy a Facebook mérni tudja a felhasználók konverzióját, lássa a vásárlásokat és a pénztár folyamat befejezését.               1 hét

Marketing           _aku      Az Árukereső Megbízható Bolt szolgáltatás sütije, ami a felhasználó egyedi azonosítóját tárolja, és abban segít, hogy az Árukereső össze tudja gyűjteni a már ténylegesen vásárolt felhasználók véleményét.  1 nap

 

VI. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő a jelen bármikor jogosultak a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra.

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató a www.boller.hu weboldalon elérhető.

 

B) Speciális rész – egyes adatkezelések

 

I. Hírlevél

1. Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre

Amennyiben hírlevelet szeretne kapni tevékenységünkkel, új és akciós termékeinkkel kapcsolatosan, valamint disznóvágás és kolbász töltéssel kapcsolatosan, az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia nevét és e-mail címét. Hírlevelet havonta maximum kétszer küldünk. Az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia nevét és e-mail címét. A hírlevél küldésének a célja továbbá a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a szolgáltatások személyre szabott nyújtása.    

Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem kap hírlevelet. Ha az érintett hírlevelet szeretne kapni, abban az esetben szükséges a nevének és e-mail címének megadása.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

(i)  webaruhaz@boller.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;

(ii) a hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintással;          

(iii) postai úton küldött levélben a Böllér - Ker Kft. címzett részére a 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40. szám alatti címre.

A hírlevél adatbázist kezelő szoftver alkalmas arra, hogy jelezze, ha a hírlevél 6 (hat) hónapon keresztül nem került megnyitásra, és így az érintett inaktív státuszba kerül. Az inaktív státuszba került érintett kap egy e-mail üzenetet, amelyre kattintással aktiválhatja státuszát. Ha nem aktiválja státuszát az e-mail üzenet elküldését követő 30 (harminc) napon belül, abban az esetben a hírlevél adatbázisból automatikusan törlésre kerül az érintett megadott személyes adata, azaz neve és e-mail címe. Ez természetesen nem akadályozza meg az érintettet abban, hogy a hírlevélre bármikor újra feliratkozzon.

 

II. Webáruházban történő vásárlás

Amennyiben a webáruházban szeretne vásárolni, a vásárlás történhet regisztrálással vagy regisztráció nélkül. A regisztrálással történő vásárlás előnye, hogy felhasználó neve és jelszava megadása esetén beléphet a fiókjába, így több megrendelés esetén nem szükséges újra megadni a szállításhoz szükséges adatokat, valamint elérhetőségeit, valamint a fiókba történő belépéssel megnézheti korábbi megrendeléseit.

1. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre a fiókregisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése.

A fiókregisztrációhoz a vezetéknevét, keresztnevét, felhasználónevét és e-mail címét szükséges megadnia. A fiókregisztráció során továbbá megadhatja mindazon adatokat, amelyek a vásárláshoz szükségesek, így nem szükséges vásárlásonként ismételten megadnia ezek adatokat.

2. Az adatkezelés jogalapja a fiókregisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelés jogalapja a regisztrációval összefüggésben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem tud fiókot létrehozni, illetve nem tud megrendelést leadni a webshopban. Ebben az esetben természetesen személyesen is vásárolhat a 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40. szám alatt található üzletben.

3. Adatkezelés időtartama a regisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatkezelőnek nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

4. Online vásárlás esetén a kezelt adatok köre

Online vásárlás esetén vezetéknevét, keresztnevét, számlázási nevét, gazdasági vállalkozás esetén adószámát és székhelyét, magánszemélyként történő vásárlás esetén lakcímét, továbbá e-mail címét és telefonszámát szükséges megadnia.

A vásárolt termékekről számla kerül kiállításra minden esetben. A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre: név és cím.

 A számlázást az adatkezelő végzi, azonban a számlázással kapcsolatos további pénzügyi tevékenység ellátásával kapcsolatosan a számlázáshoz szükséges adatok továbbításra kerülnek a Böllér Kft. (adatfeldolgozó) részére.

A megvásárolt termékek kiszállítását - a kiválasztott szállítási módtól függően - a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463) vagy a szállítással összefüggő további adatfeldolgozó: Böllér Kft. (székhelye: 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40., cégjegyzék szám: 19-09-500457, E-mail cím: szallitas@boller.hu, telefonszám: 89/512-583) végzi, ezért a szállításhoz szükséges adatok (név, cím, telefonszám) továbbításra kerülnek a szállító cég részére. Házhoz szállítás vagy postán történő átvétel esetén a szállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, míg a Böllér Kft szállítással kapcsolatosan fuvarszervezői feladatokat lát el.

Bankkártyával történő fizetés esetén a vásárló a webshopból átirányításra kerül a B-Payment Zrt .által működtetett weboldalra. Sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozók nem tárolnak semmilyen olyan adatot, amelyet a vásárló az átirányított, B – Payment Zrt. által üzemeltetett oldalon ad meg. Bankkártyával történő fizetés esetén a B – Payment Zrt. által tárolt adatokkal kapcsolatosan közvetlenül a B – Payment Zrt.-től kérhet tájékoztatást.

(adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.b-payment.hu/adatkezeles/BP.pdf)

5.  Online vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; míg az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ez utóbbi körbe tartozik az adatkezelőnek az érintettel kötött adásvételi szerződéséből eredő igényeinek érvényesítése esetén az adatok átadása követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére.

6. Online vásárlás esetén az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

A vásárlásról minden esetben számla kerül kiállításra, ezért a számlával kapcsolatosan a Számviteli törvény és a vonatkozó adójogi jogszabályok mindenkori rendelkezéseiben meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra a személyes adatok, függetlenül attól, hogy ezen időtartam lejárta előtt az érintett esetleg kéri a személyes adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja ugyanis ebben az esetben jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatok (név és cím) megjelennek a szállítás végző cég által kiállított számlán, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítés igazoláson, ezért a számlával kapcsolatosan a Számviteli törvény és a vonatkozó adójogi jogszabályok mindenkori rendelkezéseiben meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra a személyes adatok, függetlenül attól, hogy ezen időtartam lejárta előtt az érintett esetleg kéri a személyes adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja ugyanis ebben az esetben jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.

 

III. Közösségi média

a) Az adatkezelő a https://www.facebook.com/Boller.hu Facebook profilt és a https://www.instagram.com/boller_kft/ Instagram oldalt üzemelteti.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre

Az érintett Facebook/Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.     

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.        

2. Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

5. A személyes adatok továbbadásának címzettjei

Facebook profil vonatkozásában: Neve: Facebook Ireland Limited Székhely: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland

Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója.

Facebook adatvédelmi tájékoztatója elérhető: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram profil vonatkozásában: Neve: Facebook Ireland Limited Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója.

Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója elérhető:

https://help.instagram.com/519522125107875

Önnek a Facebook/Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatait érintő tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, törléshez, a korlátozáshoz, adathordozáshoz és a jogorvoslati jogával élni.

 

b) Közösségi média gombok adatkezelései

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre

Honlapunkon a következő közösségi média plug-ineket használjuk: Facebook, Instagram. A beépülő modulokat a közösségi média gombjai segítségével lehet azonosítani, amelyeket az adott közösségi médiahálózat szolgáltatójának logója jelöl.

Ezeket a bővítményeket az úgynevezett 2-kattintásos megoldás segítségével valósítottuk meg. Ez azt jelenti, hogy amikor a weboldalon navigál, a személyes adatokat kezdetben nem gyűjtik a szociális média plug-inek szolgáltatói. Csak akkor, ha rákattint az egyik beépülő modulra, továbbadják a személyes adatait:

A beépülő modul aktiválásával az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a megfelelő beépülő modul szolgáltatóra, és ők tárolják őket. Nincs befolyásunk a szolgáltatók által összegyűjtött adatokra és adatfeldolgozási műveletekre.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja alapján.

3. A személyes adatok tárolásának ideje

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Önnek a közösségi oldal plug-in-nal kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozáshoz, jogorvoslathoz való jogával élni.)

 

IV. Szerver naplófájlok

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő a honlap látogatása során a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása céljából a honlap látogatását naplózza.

Az érintettek köre a weboldalra bejelentkező felhasználó.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

- a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

- a hozzáférés adatai,

- a HTTP válaszkód,

- a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

- a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

-a látogatás időpontja és hossza,

- a megtekintett oldalak adatai,

- első bejelentkezés időpontja

- bejelentkezések száma.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

360 nap

Önnek a szervernaplózással kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz, és a jogorvoslati jogával élni.

 

V. Google Ads konverziókövetés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre

Az adatkezelő a Google Ads online reklámprogramot használja, amelyen belül a Google konverziókövető szolgáltatását használja.

2. Az adatkezelés célja

Amikor a honlap látogatója a weboldalt Google hirdetésen keresztül ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, melyekről a sütik fejezetben további tájékoztatást talál.

A kezelt adatok köre:

- a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

- a hozzáférés adatai,

- a HTTP válaszkód,

- a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

- a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

-a látogatás időpontja és hossza,

- a megtekintett oldalak adatai,

- első bejelentkezés időpontja

- bejelentkezések száma.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

1 év

5. A személyes adatok továbbadásának címzettje

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA

https://www.google.com/policies/privacy/

Önnek Google Ads alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz, a jogorvoslati jogával élni.

 

VI. Panaszkezelés, termékszavatosság

1. Az adatkezelés ténye a kezelt adatok köre

Fogyasztói panasz esetén a rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a panasz kivizsgálásához szükséges adatok, a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a panasz kivizsgálása során felhasznált személyes adatok, valamint a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok rögzítésre kerülnek a panasz mihamarabbi kivizsgálása érdekében.

2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés, a jótállási és szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valamint a kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól a raktárba, majd a cserélt/ javított termék ismételt kiszállítása.

Érintett: Azon Felhasználó, aki az adatkezelő boltjában személyesen, telefonon, e-mailben), vagy a webáruházban vásárolt termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be az adatkezelőnek.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikk (1) bekezdés  c) pont; figyelemmel az Fgytv. 17/A. § (3)-(5) bekezdéseivel, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával és (6) bekezdésével, valamint 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

4. A személyes adatok továbbadásának címzettje

Az áru kiszállítását végző munkatárs vagy adatfeldolgozó szerződéses partner (futár).

5.  személyes adatok tárolásának ideje

Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan, továbbá a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyvek vonatkozásában előírt, a jegyzőkönyv felvételétől számított három éves megőrzési idő.

Önnek a panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, és a jogorvoslati jogával élni.

 

VII. Az adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei

1. Fiókregisztráció és online vásárlás vonatkozásában:

A webshopban megadott adatok tárolásra kerülnek az alábbi tárhelyszolgáltató által:

ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. adószám: 23174108-2-09, telefon: 06-1/234-5011).            

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: 

 https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

2. Termékek kiszállításával kapcsolatosan

A termékek kiszállítását jelenleg a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463) végzi.

Szállítással és pénzügyi műveletekkel kapcsolatos további feladatokat a Böllér Kft  (székhelye: 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40., cégjegyzék szám: 19-09-500457, E-mail cím: szallitas@boller.hu, telefonszám: 89/512-583) végzi, ezért a szállításhoz szükséges adatok továbbításra kerülnek ezen gazdasági vállalkozások részére.

3. Adattovábbítás on-line fizetés esetén fizetési szolgáltató részére

Az adatkezelő a fizetési adatokat (vevő neve, lakcíme, vásárlás összege) továbbítja a B-Payment Szolgáltató Zrt fizetési szolgáltató részére székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. Telefon: +36 1 793 67 76, Email: info@b-payment.hu, Honlap: www.b-payment.hu

Az adatátadás jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása).

A hozzájárulás elmaradásának következménye: az online fizetési mód nem lehetséges.

 

VIII. Adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezések

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő a fentiek keretében:

- gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

- megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, gondoskodik a rendszeres biztonsági mentésről;

- intézkedik a vírusvédelemről.

 

IX. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Az adatkezelő sem automatizált döntéshozatalt, sem profilozást nem végez ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban. Az ügyfél-elégedettség felmérése során birtokába jutott adatokat kizárólag statisztikai és üzletpolitikai döntések megalapozására, anonimizált formában kezeli.

Az oldal tetejére